Založenie spoločnosti
Železničná opravárenská spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným – ŽELOS spol. s r.o. vznikla zápisom do obchodného registra okresného súdu v Trnave dňa 25.11.1994. Prvými spoločníkmi boli dve spoločnosti a to WIN spol. s r.o., Staničná 1, Trnava a EEWS spol. s r.o., Koniarekova 16, Trnava. Postupným vývojom spoločnosti zostal od 24.8.1999 jediný spoločník a materská firma - spoločnosť EEWS spol. s r.o., Bottova 40, Trnava, vlastník, držiteľ a prevádzkovateľ železničných nákladných vozňov.

Hlavným a nosným výrobným programom spoločnosti počas jej existencie boli opravy, údržba, modernizácie a rekonštrukcie železničných nákladných vozňov, ich častí a dielov, zváranie koľajových vozidiel a kovová výroba. Podľa potreby sa spoločnosť zaoberala aj ďaľšími doplnkovými obchodnými, finančnými a poradenskými činnosťami. Areál sídla spoločnosti pôvodne patril Československým štátnym dráham (ČSD), závod Mechanizácia traťového hospodárstva. Celkový areál cca 26.000 m2 sa delí na dve základné časti : - starý závod – pôvodné dielne pre kovovú a drevársku výrobu postavené v rokoch 1925 – 1930 - nový závod - hlavná výrobná hala s trafostanicou, výmenníkovou stanicou tepla, kancelárskymi, skladovými a sociálnymi priestormi postavená v rokoch 1985 – 1987

Pôvodné využívanie areálu bolo pre novovýrobu, opravy a údržbu malej mechanizácie pre potreby údržby železničného koľajového zvršku – uťahovačky, rezačky, prepravné vozíky, manipulačné prípravky a pod. V areáli bolo pôvodné koľajisko v celkovej dĺžke koľají 930 m, z čoho jedna koľaj bola čiastočne zaústená do novej výrobnej haly pre nakládku a vykládku tovaru zo železničných nákladných vozňov. Vznikom spoločnosti ŽELOS spol. s r.o. v roku 1994 sa začali budovať základy pre novú víziu a zameranie areálu, zvýšenie technickej a technologickej úrovne jestvujúcich výrobných prostriedkov, investovanie do budúcich projektov a v neposlednom rade zvyšovanie zamestnanosti pre obyvateľov Trnavy a okolia.
zelos_logo.png, 5 kB
Sídlo spoločnosti
Trvalým sídlom spoločnosti ŽELOS spol. s r.o. od jej vzniku bola Trnava, Staničná ulica č.7. Trnava, jedno z najvýznamnejších miest Slovenska, leží v centre Trnavskej pahorkatiny, v nadmorskej výške 146 m, severne 40 km od hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy a nachádza sa blízko významných európskych miest Viedeň a Budapešť. Trnavský kraj leží v geografickom strede Európy a hraničí s troma štátmi: Českom, Rakúskom a Maďarskom. Základ centrálnej mestskej zóny tvorí historické jadro vymedzené hradbami na východnej a západnej strane. Bezprostredne na centrum nadväzujú obytné územia s prevažne hromadnou bytovou výstavbou. Od roku 2002 sa mesto člení na 6 mestských častí: Trnava stred, Trnava východ, Trnava sever, Trnava západ, Trnava juh a Modranka. Mesto sa v súčasnosti rozkladá na ploche takmer 72 kilometrov štvorcových. Trnava je zároveň okresným a krajským mestom. Od decembra 2001 je zároveň sídlom Trnavského samosprávneho kraja.
zelos_logo.png, 5 kB
zelos_logo.png, 5 kB
© RAGAN Design